Uplatnění specifických pracovních předpokladů nevidomých osob na trhu práce
CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000195

Podstatou projektu je vybudování sociálního podniku, jehož hlavní činností bude provoz telefonní služby s přepisem mluveného slova. Tato služba bude realizována cílovou skupinou nevidomých pro osoby se sluchovým postižením, zejména osoby ohluchlé a těžce nedoslýchavé, neovládající znakový
jazyk. Projekt přináší ucelenou koncepci pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením a zároveň přístup k telefonní službě pro osoby sluchově postižené.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt komplexně řeší problémy dvou skupin znevýhodněných osob. První je získání pracovního uplatnění pro specifickou skupinu osob se zrakovým postižením. Nezaměstnanost této cílové skupiny je konstantně velmi vysoká, kvalifikované odhady uvádějí její výši až nad sedmdesáti procenty. V oblasti přepisu mluvené řeči, mohou nevidomí zaměstnavatelům nabídnout vysokou kvalitu sluchového vnímání a nadstandardně rozvinutou schopnost koncentrace na mluvené slovo, jako zásadní předpoklady pro výkon této profese. Tuto profesi mohou navíc vykonávat z domova nebo známého prostředí kanceláře, kam se dopravují samostatně bez obvyklých finančních nákladů na průvodcovské a asistenční služby. Jejich technická samostatnost při výkonu
této profese bude doplněna o adaptaci softwaru pro realizaci služby telefonního hovoru s přepisem mluveného slova. Druhým problémem, který projekt řeší je odbourání bariéry pro osoby s těžkým sluchovým postižením, které nemohou samy telefonovat při vyřizování běžných úředních, pracovních i osobních záležitostí. Žádný alternativní telekomunikační prostředek dosud plně nenahrazuje hlasovou telekomunikační službu. Neslyšící proto často využívají služeb fyzicky přítomných přepisovatelů, které jsou však časově, finančně ale i organizačně velmi náročné. Realizací projektu chceme nabídnout na trhu dosud chybějící speciální telekomunikační službu pro osoby s těžkým sluchovým postižením, které sice mají mobilní telefony a mohou posílat krátké textové zprávy, avšak z hlasového volání jsou vyloučeny. Telefonní kontakt je v naší společnosti již běžnou každodenní potřebou, pro svět
neslyšících však zůstává stále nedostupnou službou. Realizace projektu tedy umožní vyřešit hned dva problémy: jednak rozšíří nevidomým osobám
možnosti pracovního uplatnění a současně pomůže zajistit velmi potřebné služby pro osoby s těžkým sluchovým postižením.